ارسال ایمیل با کلیک بر روی تگ a

بوسیله مقدار mailto برای مقدار خصوصیت href تگ a می‌توانید فرم ارسال ایمیل را با کیلیک بر روی یک لینک به کاربر نشان دهید.

<a href="mailto:someone@yoursite.com">Email Us</a>

نحوه تنظیم عنوان ایمیل در mailto

<a href="mailto:someone@yoursite.com?subject=Mail from Our Site">Email Us</a>

نحوه تنظیم CC و BCC در mailto

<a href="mailto:someone@yoursite.com?cc=someoneelse@theirsite.com, another@thatsite.com, me@mysite.com&bcc=lastperson@theirsite.com&subject=Big%20News">Email Us</a>

نحوه تنظیم متن ایمیل در mailto

<a href="mailto:someone@yoursite.com?cc=someoneelse@theirsite.com, another@thatsite.com, me@mysite.com&bcc=lastperson@theirsite.com&subject=Big%20News&body=Body-goes-here">Email Us</a>

دیدگاه خود را بنوبسید