کد نمایش فایل‌های فلش در صفحات وب

کد زیر با کد پیش فرض نمایش فلش در HTML متفاوت است و مزیت ایت کد ولید بودن آن می‌باشد.

<object type="application/x-shockwave-flash" 
  data="your-flash-file.swf" 
  width="0" height="0">
  <param name="movie" value="your-flash-file.swf" />
  <param name="quality" value="high"/>
</object>

دیدگاه خود را بنوبسید