انیمیشن در حال لود بوسیله CSS

کد زیر یک افکت در حال لود را بوسیله CSS3 ایجاد می‌کند.

<div class="loader">
  <span></span>
  <span></span>
  <span></span>
</div>
.loader {
  text-align: center;  
}
.loader span {
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  width: 10px;
  height: 10px;
  margin: 50px auto;
  background: black;
  border-radius: 50px;
  -webkit-animation: loader 0.9s infinite alternate;
  -moz-animation: loader 0.9s infinite alternate;
}
.loader span:nth-of-type(2) {
  -webkit-animation-delay: 0.3s;
  -moz-animation-delay: 0.3s;
}
.loader span:nth-of-type(3) {
  -webkit-animation-delay: 0.6s;
  -moz-animation-delay: 0.6s;
}
@-webkit-keyframes loader {
 ۰% {
  width: 10px;
  height: 10px;
  opacity: 0.9;
  -webkit-transform: translateY(0);
 }
 ۱۰۰% {
  width: 24px;
  height: 24px;
  opacity: 0.1;
  -webkit-transform: translateY(-21px);
 }
}
@-moz-keyframes loader {
 ۰% {
  width: 10px;
  height: 10px;
  opacity: 0.9;
  -moz-transform: translateY(0);
 }
 ۱۰۰% {
  width: 24px;
  height: 24px;
  opacity: 0.1;
  -moz-transform: translateY(-21px);
 }
}

نمونه آنلاین

دیدگاه خود را بنوبسید